Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam = Paracel & Spratly Islands belong to Vietnam

Đặt hình ảnh Việt Nam và thông điệp trên để chúng ta khắc tâm ghi nhớ, để một ngày Việt Nam sẽ thu hồi lại những gì vốn thuộc về mình

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam = Paracel & Spratly Islands belong to Vietnam


Nhà nước Việt Nam thời chúa Nguyễn xác lập và thực thi chủ quyền ở Hoàng Sa, Trường Sa

Theo nhiều cứ liệu lịch sử, vào thời chúa Nguyễn (1558 – 1783), nhân dân ta không chỉ là người đầu tiên phát hiện ra hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, mà còn thực hiện chủ quyền của mình đối với hai quần đảo đó một cách liên tục, hòa bình thông qua hoạt động của các đội “Hoàng Sa” và “Bắc Hải”.

Sử sách Việt Nam và Trung Quốc đều ghi chép về hoạt động của đội “Hoàng Sa”, “Bắc Hải” vào đầu thời chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Trong Hải Ngoại Kỷ Sự (của Trung Quốc viết năm 1696) chép rằng: thời Quốc Vương trước đã có những hoạt động của đội “Hoàng Sa”. Còn Phủ Biên Tạp Lục (viết năm 1776); Đại Nam Thực Lục Tiền Biên (năm 1821); Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ Thư (năm 1686) đều đề cập đến các hoạt động của đội “Hoàng Sa”. Đặc biệt, trong Phủ Biên Tạp Lục, nhà bác học Lê Quý Đôn đã chép rõ rằng: “Trước họ Nguyễn đặt đội Hoàng Sa 70 suất, lấy người xã An Vĩnh sung vào, cắt phiên mỗi năm cứ tháng ba nhận giấy sai đi, mang lương đủ ăn sáu tháng, đi bằng 5 chiếc thuyền câu nhỏ, ra biển ba ngày ba đêm thì đến đảo ấy1. Ở đấy tha hồ bắt chim, bắt cá mà ăn. Lấy được hóa vật của tàu, như là gươm ngựa, hoa bạc, tiền bạc, vòng sứ, đồ chiên, cùng là kiếm lượm vỏ đồi mồi, vỏ hải ba, hải sâm, hột ốc vân rất nhiều. Đến kỳ tháng tám thì về, vào cửa Eo, đến thành Phú Xuân để nộp, v.v. Họ Nguyễn lại đặt đội Bắc Hải, không định bao nhiêu suất, hoặc người thôn Thứ Chính ở Bình Thuận, hoặc người xã Cảnh Dương, ai tình nguyện đi thì cấp giấy sai đi, miễn cho tiền sưu cùng các tiền tuần đò, cho đi thuyền câu nhỏ ra các xứ Bắc Hải, cù lao Côn Lôn và các đảo ở Hà Tiên, tìm lượm vật của tàu và các thứ đồi mồi, hải ba, bào ngư, hải sâm, cũng sai cai đội Hoàng Sa kiêm quản”2. Đây là cứ liệu lịch sử quan trọng để khẳng định, đội “Hoàng Sa” và “Bắc Hải” ra đời và thực hiện chủ quyền nhà nước (thời chúa Nguyễn) đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ nửa cuối thế kỷ XVII.

Theo các tài liệu, sách cổ, như: Dư Địa Chí; Đại Nam Thực Lục Tiền Biên; Đại Nam Nhất Thống Chí…, nhiệm vụ của đội “Hoàng Sa”, “Bắc Hải” rất nặng nề, không thuần túy về mặt kinh tế, khai thác tài nguyên, mà còn đảm trách việc xem xét, đo đạc thủy trình và do thám, bảo vệ quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Đứng đầu đội “Hoàng Sa” là một “cai đội” cùng những thành viên được gọi là “dân binh”. Đây là những quân nhân được Nhà nước cử làm nhiệm vụ đặc biệt ở biên ải của đất nước. Do đó, các đội “Hoàng Sa”, “Bắc Hải” là hiện thân của một tổ chức nhà nước, vừa mang tính dân sự và quân sự, vừa có chức năng kinh tế – quốc phòng ở Biển Đông thời các chúa Nguyễn.

Như vậy, với sự có mặt của các đội “Hoàng Sa”, “Bắc Hải” do Nhà nước thành lập, duy trì hoạt động có thể khẳng định, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ lâu đã là lãnh thổ của Việt Nam.

Hải Bằng thực hiện
_________

1 – Ý nói đảo Đại Trường Sa (tức quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) lúc bấy giờ.

2 – Bộ Ngoại giao, Ủy ban Biên giới quốc gia – Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Nxb Tri Thức, H. 2013, tr. 9.

Nguồn: Tạp chí Quốc phòng toàn dân

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *